top of page
10514415_570089256456853_6262714539792167944_o_edited.jpg

huishoudelijk regelement

Huishoudelijk regelement

INLEIDING

GymTeam Sint-Niklaas is in september 2008 als feitelijke vereniging ontstaan uit een samensmelting van de jongensselectie van turnkring Kracht en Geduld met de jongensselectie van turnkring Jeroen. Beide clubs zijn de moederclubs. De vereniging werd v.z.w. door vaststelling van de statuten op 1 oktober 2011 in de algemene vergadering en publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 november 2011.

GymTeam Sint-Niklaas v.z.w. is aangesloten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen (GymFed) en als sportvereniging erkend door de stad Sint-Niklaas.

Het doel van de club is om jongens met talent te trainen en te begeleiden in de ontwikkeling van dit talent en om uit te groeien tot een goede A- of B-turner, die podiumplaatsen kan behalen, zowel op provinciaal, nationaal als internationaal niveau.

De trainers van GymTeam Sint-Niklaas zijn gepassioneerde vrijwilligers met de nodige ervaring. Het merendeel is gediplomeerd, hetzij als gymnastiektrainer, hetzij als sportleraar. Regelmatig nemen zij deel aan specifieke bijscholingen.

Gym Team Sint-Niklaas legt de nadruk op kwaliteit. Het huishoudelijk reglement wil een aantal bepalingen uit de statuten verder verduidelijken en een aantal afspraken definiëren, die gelden voor al wie in de werking betrokken is.


Artikel 1

Het huishoudelijk reglement is van toepassing op alle “effectieve leden” (leden van de raad van bestuur en algemene vergadering) en op alle “toegetreden leden”, waarvan sprake in artikel 8 van de statuten. Onder toegetreden leden worden verstaan:

  • sportactieve leden: gymnasten die zich inschrijven voor de duur van (een deel van) een bepaald activiteitenjaar voor één van de gymgroepen;

  • lesgevende leden: trainers die door de raad van bestuur zijn aangeduid om het onderricht op zich te nemen van sportactieve leden, hetzij als hoofdtrainer, hetzij als hulptrainer;

  • steunende leden: personen die met raad of daad of met een geldelijke bijdrage de werking van de vereniging bijstaan.                                                                                                         

Artikel 2

De raad van bestuur bepaalt jaarlijks de bijdragen (lidgelden) die door de sportactieve leden moeten worden betaald, evenals de modaliteiten van betaling. Zij deelt die bij het begin van het sportjaar mee aan deze leden en/of hun ouders. In het lidgeld is een standaard ongevallenverzekering via de GymFed inbegrepen. Leden krijgen de gelegenheid om door middel van een extra bijdrage een verhoogde waarborg af te sluiten.

De betaling van de lidgelden gebeurt in twee schijven.                                                 Zolang geen lidgeld is betaald, is de gymnast niet verzekerd.

Bij niet betaling van een lidgeldschijf ontvangt het lid een herinnering. Indien na deze herinnering de bijdrage nog niet betaald is, wordt de gymnast tijdelijk de deelname aan de trainingen ontzegd. Individuele probleemsituaties worden door de raad van bestuur afzonderlijk beoordeeld. Indien een lid op eigen initiatief de club voortijdig verlaat, wordt geen lidgeld terugbetaald.

Artikel 3

Enkel de trainers zijn bevoegd om de groepsindeling te maken van de gymnasten.

Artikel 4

Trainers en gymnasten zijn stipt aanwezig op de training. Gymnasten die te laat komen of verhinderd zijn, laten dit weten aan hun trainer. Omgekeerd geldt dit ook voor de trainers ten aanzien van de gymnasten. Trainers en gymnasten gaan op een respectvolle wijze om met elkaar. Zij respecteren het huishoudelijk reglement van de trainingszaal. De trainers respecteren eveneens de gedragscode die geldt voor de verantwoordelijken van de club.

Artikel 5

Trainers dragen sportkledij, zowel op training, als op wedstrijden of andere gymactiviteiten. Voor gymnasten gelden volgende kledijvoorschriften:

  • op training: propere sokken, short, T-shirt, (indien van toepassing) kreitsbroek;

  • op wedstrijd: specifiek clubtenue (verplichte aankoop) en rugzak van het Gym Team.

Op training en bij wedstrijden zijn piercings en juwelen verboden.


Artikel 6

Gymnasten zijn verplicht om deel te nemen aan wedstrijden, indien dit zo wordt bepaald door hun trainer.  Door bepaalde aanvaardbare omstandigheden (communie, lentefeest, ...) kan van deze regel worden afgeweken. In dat geval wordt dit ruim op voorhand meegedeeld aan de trainer.

Gymnasten die door ziekte of blessure niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd brengen hun trainer vooraf op de hoogte en bezorgen hem een doktersattest.

Bij ontbreken van een doktersattest zal de financiële boete van de GymFed worden doorgerekend aan de betrokken gymnast.

Artikel 7

Een volwassen gymnast of ouders van een minderjarige gymnast die niet wensen dat beeldopnames van de betrokken gymnast, die genomen werden tijdens activiteiten van het GymTeam, worden gebruikt voor communicatiemedia van het GymTeam, delen dit schriftelijk mee aan de voorzitter.

Artikel 8

De raad van bestuur duidt een vertrouwenspersoon aan en communiceert diens naam en contactgegevens aan de gymnasten en trainers.

bottom of page