top of page

Missie, visie en strategie

Missie

GymTeam Sint-Niklaas Jeroen – Kracht en Geduld is een competitiegerichte turnkring. Zij specialiseert zich in Toestelturnen Jongens (TTj) en streeft het hoogst mogelijke niveau na in deze Olympische discipline. Jongens vanaf de leeftijd van vijf jaar worden in onze club door gediplomeerde trainers opgeleid tot succesvolle wedstrijdgymnasten in A-, B- of I-niveau. De club is aangesloten bij de Gymnastiek Federatie Vlaanderen (GymFed) en erkend door het stadsbestuur van Sint-Niklaas.


De activiteiten van GymTeam Sint-Niklaas zijn toegankelijk voor alle kinderen die over de juiste aanleg en voldoende motivatie beschikken. Etnische afkomst of sociale status mogen daarbij geen rol spelen. De lidgelden worden om die reden ook bewust zo democratisch mogelijk gehouden.

GymTeam Sint-Niklaas onderhoudt een nauwe samenwerking met haar beide moederclubs, de turnkringen Jeroen en Kracht en Geduld Sint-Niklaas. Dit uit zich enerzijds in de recrutering van potentiële nieuwe leden, trainers en bestuurders, anderzijds in de doorstroming van leden met een beperkter prestatie- of ambitieniveau naar recreatieve gymgroepen.


Hoewel onze club zich momenteel beperkt tot Toestelturnen Jongens, staat dit een eventuele samenwerking met een andere club wat betreft Toestelturnen Meisjes op lokaal niveau niet in de weg.

Visie

Wij streven ernaar gymnasten te vormen die het beste uit zichzelf halen en die als mens geestelijk en lichamelijk in evenwicht zijn. Wij hopen dat zij na het beëindigen van hun loopbaan als wedstrijdgymnast kunnen terugblikken op een mooie turntijd en zo mogelijk in de club een rol opnemen van trainer of bestuurder.

Sportieve Visie

GymTeam Sint-Niklaas wil elke aangesloten turner zijn individuele top laten bereiken. We vragen daarom aan alle betrokken ouders om realistische verwachtingen te koesteren over de sportieve prestaties van hun kind(eren). De basiswerking van de trainingsgroepen garandeert een kwaliteitsvolle opleiding en succesvolle deelname van onze B-gymnasten aan wedstrijden tot op Belgisch niveau. De club onderschrijft de opleidingspiramide van de GymFed.


Pedagogische Visie

GymTeam Sint-Niklaas wil haar jeugdleden aanzetten tot gezonde lichaamsbeweging door hen intens plezier te laten beleven aan de turnsport. Tegelijkertijd probeert de club de sociale vaardigheden van de kinderen aan te scherpen door de nadruk te leggen op waarden als discipline, eerlijkheid, solidariteit en respect voor ieders eigenheid. We werken bewust aan een fijne groepsgeest en verlangen van onze leden dat ze groepsbelang laten primeren op eigenbelang.

Strategie

We streven ernaar gymnasten te vormen die het beste uit zichzelf halen, die als mens geestelijk en lichamelijk in evenwicht zijn en die na een hopelijk lange loopbaan kunnen terugblikken op een mooie turntijd.

ZORGVULDIGE SCOUTING EN SELECTIE

Om goed te kunnen worden in turnen is een hoge mate van aanleg noodzakelijk.
De trainers van GymTeam Sint-Niklaas gaan actief op zoek naar jong talent (o.a. in de kleutergroepen van beide moederclubs, Gymnastiekland, Holderdebolder, Broederschool) en weerhouden enkel die kinderen die werkelijk kans maken om uit te groeien tot een succesvol gymnast.

GROOT ENGAGEMENT VAN GYMNASTEN, OUDERS, TRAINERS EN HET BESTUUR

Een topgymnast dient niet alleen te beschikken over de juiste fysieke aanleg, maar zeker ook over een grote dosis wilskracht en intrinsieke motivatie. GymTeam Sint-Niklaas vraagt van alle leden en hun ouders jarenlang een grote inzet en positieve betrokkenheid. Het bestuur en de trainers bewaken van hun kant de kwaliteit van de aangeboden opleiding door zich permanent bij te scholen en te werken aan de verdere professionalisering van de club.

OPTIMALE ACCOMMODATIE

Een perfect uitgerust trainingscentrum is een absolute noodzaak om op het hoogste niveau veilig en verantwoord bezig te zijn met toestelturnen. GymTeam Sint-Niklaas gebruikt in het stedelijk sportcentrum “De Witte Molen” een permanent ingerichte trainingslocatie met alle vereiste trainingsbenodigdheden.

UITGEBALANCEERD TRAININGSPROGRAMMA

Het trainingsprogramma is afgestemd op de evenwichtige ontwikkeling van de individuele gymnast en is opgesteld door ervaren en gediplomeerde trainers. We streven naar een lange turnloopbaan voor elke gymnast en hechten daarom het grootste belang aan blessurepreventie en het perfect aanleren van de juiste techniek.

bottom of page